ZAKONI I PRAVILNICI

 

 

Zakoni i pravilnici

 

ZAKONI
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22,33/23, 36/24)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

 

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24)

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 124/15)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 8/16)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 77/18)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20) 

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/22)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 109/19)

Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 119/19)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 139/22)

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 144/22)

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19)

Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 86/20)

Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 79/11)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 131/12)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 71/16)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 22/22)

STANDARDI

Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine

Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini

Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine

 
AKTI ZAVODA

– POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZHM SMŽ
– POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O ČUVANJU, KORIŠTENJU, ODABIRANJU I IZLUČIVANJU ARHIVSKE GRAĐE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA
– PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO NADZORA U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SMŽ
– PRAVILNIK O NADZORU MOBILNIH-FIKSNIH TELEFONA
– PRAVILNIK O NADZORU, UVJETIMA I KORIŠTENJU GPS SUSTAVA U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SMŽ
– PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA (2)
– PRAVILNIK O POSTUPKU I MJERAMA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA
– PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
– PRAVILNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
– PRAVILNIK O RADU STRUČNOG KOLEGIJA
– PRAVILNIK O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O TAJNOSTI PODATAKA
– PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
– PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
– PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
– PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
– PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA
– PROCEDURA KOJOM SE UTVRĐUJU NEKRETNINE KOJIMA SE KORISTI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ ZA OBAVLJANJE OSNOVNE DJELATNOSTI
– PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA, ZAPRIMANJA RAČUNA I E-RAČUNA, PROVJERE, EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA I E-RAČUNIMA


 

ODLUKE
PROPISI ZAVODA
PRAVILNIK O RADU 2023 – ZHM Sisačko-moslavačke županije
  PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZHM-SMŽ

Prilog 1. Pravilnika o sistematizaciji 2023
Prilog 2. Pravilnika o sistematizaciji 2023
Prilog 3. Pravilnika o sistematizaciji 2023

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu stručnog vijeća
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika
Pravilnik o radu etičkog povjerenstva
Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu
Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne građe
Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju
– Odluka o povjerljivoj osobi
– Odluka o zamjeniku povjerljive osobe 
EU KUTAK
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

 

ETIČKI KODEKS

– ETIČKI KODEKS

CJENIK

– CJENIK ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE