ZAKONI I PRAVILNICI

 

 

Zakoni i pravilnici

 

ZAKONI
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22,33/23)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

 

PODZAKONSKI AKTI

 

Mreža hitne medicine (NN 49/2016, 67/2017)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16)
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN71/16)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16, 77/18)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/22)
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10, 131/12)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine ( NN 109/19, 119/19)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11, 32/12)
Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 79/11, 131/12, 71/2016, 20/22)
Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 86/20)
Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN 123/09)
Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19)
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 4/14)

 

ODLUKE

 

PROPISI ZAVODA

 

PRAVILNIK O RADU 2023 – ZHM Sisačko-moslavačke županije
  PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ZHM-SMŽ

Prilog 1. Pravilnika o sistematizaciji 2023
Prilog 2. Pravilnika o sistematizaciji 2023
Prilog 3. Pravilnika o sistematizaciji 2023

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu stručnog vijeća
Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika
Pravilnik o radu etičkog povjerenstva
Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu
Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne građe
Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju
– Odluka o povjerljivoj osobi
– Odluka o zamjeniku povjerljive osobe 
EU KUTAK

 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)