USTROJSTVO USTANOVE

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije je županijska zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost hitne medicine i sanitetskog prijevoza  na području cijele Sisačko-moslavačke županije u deset (10) Ispostava.
Ugovoreni timovi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza skrbe za 140.549 stanovnika naše Županije na području od 4.468 km², koja je po površini treća među županijama u Republici Hrvatskoj i kojom prolazi oko 80 km autoceste.
Ustanovom upravlja Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije koje ima 5 članova imenovanih sukladno Statutu Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.
Ustrojstvene jedinice Zavoda utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije su sljedeće:
–           Ured ravnatelja
Ravnatelj: Silvija Desić Basarić, mag. iur.
– E-mail: ravnatelj@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 481
–          Zamjenik ravnatelja
Zamjenik: Melita Marčec, dr.med.
– E-mail: zamjenik-ravnatelja@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 468
–           Tajnica
Referent: Boba Matijašec
– E-mail: tajnistvo@zhm-smz.hr, pisarnica@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 468
–           Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu: Gordana Ištvanić, mag. med. techn.
– E-mail: pomocnik.ravnatelja@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 377
–           Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Rukovoditelj:
– E-mail: administrator@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 647
–           Služba za ekonomsko financijske poslove
Rukovoditelj: Linda Majstorović, dipl.oec.
– E-mail: ekonomist@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 113
–           Služba zdravstvene zaštite
Voditelj: Filip Juroš, dr.med.
– E-mail: pisarnica@zhm-smz.hr
o          Odjel hitne medicinske pomoći
o          Medicinska Prijavno-dojavna jedinica
–          Odjel sanitetskog prijevoza
Voditelj: Danijel Šepetak, bacc. med. techn.
– E-mail: sanitet@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 543 555
o          Prijavno-dojavna jedinica sanitetskog prijevoza

–           Tehnička služba
Rukovoditelj:
– E-mail: strucni-suradnik@zhm-smz.hr
– Telefon: 044 530 335

Osim ustrojstvenih jedinica Zavoda utvrđenih općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog zavoda, u Zavodu su ustrojena i njegova tijela:
–           Upravno vijeće
–           Ravnatelj
–           Stručno vijeće
–           Stručni kolegij
–           Etičko povjerenstvo
–           Povjerenstvo za lijekove
–           Povjerenstvo za kvalitetu i unutarnji nadzor
–           Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje infekcija od 30. ožujka 2023. temeljem članka 22. i članka 24.  Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.
Ne postoji mogućnost neposrednog uvida javnosti u rad tijela (prisustvovanja sjednicama).
Sukladno Mreži hitne medicine („Narodne novine“, br. 49/16. i 67/17.) obavlja se djelatnost hitne medicine u osam (8) Ispostava (Ispostava Sisak, Petrinja, Glina, Sunja, Hrvatska Kostajnica, Popovača, Kutina i Novska) te je Zavod s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u 2019. godini ugovorio 35 timova T1, 15 timova T2 i 5 timova u medicinsko prijavno dojavnoj jedinici.
Zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji zdravstvena zaštita provodi se i u općinama Topusko i Dvor u okviru povećanog zdravstvenog standarda kroz T2 organizaciju rada, a povećani zdravstveni standard provodi se i u Ispostavi Kutina u vidu dodatne medicinske sestre/tehničara u ambulanti uz podršku Grada Kutine i Sisačko-moslavačke županije.
Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“, br. 56/2017.) utvrđeno je da u Sisačko-moslavačkoj županiji ima 18 timova sanitetskog prijevoza, a Odlukom o prihvaćanju zaključka Povjerenstva za utvrđivanje prava na poseban standard u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja KLASA: 025-04/17-01/228, URBROJ:338-01-01-17-1 od 16 . studenog 2017.g.,  Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije je priznato pravo na 1 dodatni tim sanitetskog prijevoza na lokaciji u Sisku, Ulica 1. svibnja 20 te je sukladno tome uvećan broj timova sanitetskog prijevoza na 19 timova. Tim sanitetskog prijevoza čini jedna med.sestra /tehničar i dva vozača.