POMOĆI

Pomoći

Sukladno članku 60. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te Kolektivnog ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, NN 35/19, NN 78/19, NN 92/19, NN 56/20) zaposlenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:
– smrti zaposlenika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja službe, odnosno rada ili je smrt nastala kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti za vrijeme trajanja radnog odnosa – u visini 3 proračunske osnovice i troškove pogreba
– smrti zaposlenika – u visini 2 proračunske osnovice;
– smrti supružnika, izvanbračnog druga ili životnog partnera, djeteta i roditelja – u visini 1 proračunske osnovice.
Sukladno članku 61. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), zaposlenik ima pravo na pomoć i u slučaju:
– bolovanja u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana, neovisno o tome je li bolovanje započelo u prethodnoj kalendarskoj godini, a završilo u tekućoj godini ili je započelo i završilo u tekućoj godini te neovisno o osnovi bolovanja – jednom godišnje u visini jedne proračunske osnovice
– nastanka invalidnosti zaposlenika, malodobne djece ili supružnika zaposlenika – u visini jedne proračunske osnovice, koja se s osnova nastanka invalidnosti isplaćuje jednokratno
– rođenja ili posvojenja svakog djeteta u visini 50 % jedne proračunske osnovice
Nastanak invalidnosti zaposlenika, supružnika i malodobnog djeteta utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. Pojam invalidnosti zaposlenika, odnosno supružnika zaposlenika veže se isključivo uz smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti.
Pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta zaposlenik ostvaruje ako je kod malodobnog djeteta utvrđen teži (stupanj III) ili teški invaliditet (stupanj IV), a ostvaruje se dostavom jednog od sljedećih pravomoćnih rješenja nadležne službe:
– rješenje o pravu na doplatak za djecu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; temeljem članka 22. Zakona o doplatku za djecu, za dijete s težim ili teškim invaliditetom prema posebnim propisima)
– rješenje o pravu na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)
– rješenje o pravu na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; do 8. godine i nakon 8. godine života djeteta)
– rješenje o pravu na osobnu invalidninu (centar za socijalnu skrb)
– rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu (centar za socijalnu skrb).
 Radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala, odnosno lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste iz sustava javnog zdravstva, po pravilima medicinske struke prijeko potrebiti i nenadomjestivi za zaposlenika, malodobno dijete, punoljetno dijete kojem je rješenjem nadležnog tijela utvrđena potpuna i trajna nesposobnost za samostalni život i rad sukladno posebnim propisima ili supružnika, a pokriće troškova nije odobreno (u cijelosti ili djelomično) od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, zaposleniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje.
Pomoć iz ovog članka isplaćuje se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja dokumentiranog zahtjeva odnosno od dana dostave konačnog rješenja nadležnog tijela.
*Zahtjevu je potrebno priložiti odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidno da radnik ostvaruje navedeno pravo (smrtni list, rodni list, dokaz o srodstvu…).
*Vlastoručno potpisani i popunjeni obrazac zajedno s potrebnim prilozima radnik dostavlja u tajništvo Zavoda.
*Sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 62/22), osnovica za obračun naknada i drugih primanja iznosi 3.326,00 kuna.

Dokumenti:

POMOCI – Pdf
POMOCI – OBRAZAC 2022