PLAĆENI DOPUSTI

Plaćeni dopusti

Sukladno članku 43. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19)
1. zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine do ukupno najviše 10 radnih dana u sljedećim slučajevima:
– sklapanja braka ili životnog partnerstva – 5 radnih dana;
– rođenja ili posvojenja djeteta – 5 radnih dana;
– smrti supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga, brata ili sestre, djeteta, oca, majke, očuha, maćehe, posvojenika, posvojitelja, skrbnika, staratelja i unuka – 5 radnih dana;
– smrti djeda, bake, pradjeda, prabake, roditelja supružnika, roditelja izvanbračnog druga te roditelja životnog partnera – 2 radna dana;
– selidbe u istom mjestu stanovanja – 2 radna dana;
– selidbe u drugo mjesto stanovanja – 4 radna dana;
– teške bolesti oca, majke, supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga ili djeteta – 3  radna dana;
– nastupanja u kulturnim priredbama i sportskim natjecanjima – 1 radni dan;
– sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima i obrazovanju za sindikalne aktivnosti – 3 radna dana;
– prirodne nepogode – 5 radnih dana;
– darivanja krvi – 2 radna dana.
2. Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako darivanje krvi, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.
3. Plaćeni dopust iz stavka 1. ovoga članka koristi se u trenutku nastanka događaja, odnosno neposredno nakon nastanka događaja zbog kojeg se plaćeni dopust odobrava, a u slučaju nemogućnosti korištenja plaćenog dopusta neposredno nakon darivanja krvi, zaposlenik će plaćeni dopust s te osnove koristiti prema dogovoru s poslodavcem.
4. Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u slučaju teške bolesti oca, majke, supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga ili djeteta, zaposlenik ne mora koristiti sve dane plaćenog dopusta odjednom već može koristiti pojedinačne dane prema dogovoru s poslodavcem.
5. Ako slučaj iz stavka 1. ovoga članka nastane za vrijeme dok je zaposlenik na godišnjem odmoru, na zahtjev zaposlenika korištenje godišnjeg odmora se prekida te zaposlenik koristi plaćeni dopust.
6. Plaćeni dopust s osnove prirodne nepogode odobrava se i koristi radi sanacije štete nastale na imovini zaposlenika, a koristi se u razdoblju otklanjanja posljedica navedene štete.
7. Pod pojmom dijete, u smislu ovog članka smatra se i maloljetno i punoljetno dijete.
8. Pod darivanjem krvi iz stavka 1. ovoga članka smatra se i darivanje krvnih sastojaka kada se ono provodi na poziv ovlaštene zdravstvene ustanove prema posebnom propisu.
9. U okviru maksimalnih 10 radnih dana plaćenog dopusta godišnje, zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust više puta po istom slučaju iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka.
*Dopust za školovanje sukladno članku 44 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te čl 37-40. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18)
Dopust za školovanje
Članak 44.
1. Zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog školovanja i stručnog usavršavanja, u ukupnom trajanju od:
– 5 radnih dana za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj školi;
– 10 radnih dana za polaganje ispita na stručnim i sveučilišnim studijima, uključujući i pisanje i obranu završnog rada, odnosno za polaganje pravosudnog ispita;
– 5 radnih dana za prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima; i
– 2 radna dana za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja i vještina (informatičko školovanje, učenje stranih jezika i sl.).
2. Školovanje i stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka treba biti u vezi s poslovima koje zaposlenik obavlja ili njegovom profesijom ili djelatnošću poslodavca.
3. Za školovanje na koje ga je uputio poslodavac, zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
4. Ako je za obavljanje poslova radnog mjesta, kao uvjet propisan stručni ispit, za pripremu i polaganje toga ispita zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 7 radnih dana.
Obvezna edukacija za potrebe poslodavca
Članak 37.
Za potrebe usavršavanja ili obrazovanja za potrebe poslodavca radnik ima pravo na plaćeni dopust za:
– polaganje stručnog ispita – 7 dana
– polaganje specijalističkog ispita – 15 dana
– polaganje ispita iz uže specijalizacije – 10 dana
– obvezno kontinuirano usavršavanje radi stjecanja ili obnove odobrenja za samostalan rad – godišnje – 7 dana
– polaganje završnog ispita na veleučilištu ili fakultetu – 10 dana.
Članak 38.
Vrijeme provedeno na seminarima, tečajevima i sličnim oblicima edukacije na koju je radnik upućen od poslodavca za potrebe poslodavca i/ili radi obveznog kontinuiranog usavršavanja radi stjecanja ili obnove odobrenja za samostalan rad, organizirano u ustanovi ili izvan nje, smatra se vremenom provedenim na radu.
Troškovi edukacije
Članak 39.
Poslodavac osigurava sredstva za edukaciju radnika na temelju usuglašenih interesa poslodavca i radnika.
Za potrebe edukacije u tuzemstvu zbog obveznog kontinuiranog usavršavanja radi stjecanja ili obnove odobrenja za samostalan rad, sukladno članku 38. ovoga Ugovora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, radniku će se osigurati plaćeni dopust, kotizacija, putni troškovi i troškovi smještaja.
Za potrebe edukacije u inozemstvu zbog obveznog kontinuiranog usavršavanja radi stjecanja ili obnove odobrenja za samostalan rad, sukladno članku 38. ovoga Ugovora, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac će radniku osigurati plaćeni dopust.
Dopust za školovanje
Članak 40.
Radnik ima pravo na neplaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog školovanja i stručnog usavršavanja i to:
– 5 dana za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj školi,
– 10 dana za polaganje ispita na višoj školi ili fakultetu,
– 5 dana za prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima,
– 2 dana za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja i vještina (informatičko školovanje, učenje stranih jezika i sl.).
Školovanje i stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka treba biti u vezi s poslovima koje radnik obavlja ili njegovom profesijom ili djelatnošću poslodavca.
Za školovanje na koje ga je uputio poslodavac radnik ima pravo na plaćeni dopust pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
*Zahtjevu je potrebno priložiti odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidno da radnik ostvaruje navedeno pravo
*Radnik je u zahtjevu obavezan točno navesti dane u kojima će koristiti traženi dopust.
*Vlastoručno potpisani i popunjeni obrazac zajedno s potrebnim prilozima radnik dostavlja u tajništvo Zavoda.

 

Dokumenti
PLAĆENI DOPUST – Pdf
PLAĆENI DOPUST – OBRAZAC 2022